Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

satya
07:10
ludzie chcą dobrze, tylko nie potrafią
— Leibniz
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
satya
07:10
7383 016d 500
Reposted fromtooskaa tooskaa viafensi fensi
satya
07:09
7685 5a2c 500
Reposted fromNeutrum Neutrum vianivea nivea

July 02 2015

satya
20:42
5573 de8f 500
Reposted fromchceuciec chceuciec vianivea nivea
satya
20:40
3462 c46c 500
Reposted fromretaliate retaliate vianivea nivea
satya
20:39
2140 70a5 500
Reposted fromMuppet Muppet viafensi fensi

June 29 2015

satya
21:45
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
satya
21:44
2157 c88d
Reposted fromleximalcerta leximalcerta vianivea nivea
satya
21:44
3150 6d21
Reposted frombitterteeth bitterteeth vialubje lubje
satya
21:44
satya
21:44
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— Richard Paul Evans, Obiecaj mi
satya
21:44
satya
21:43
6252 3f3c
Reposted fromtanieceleny tanieceleny viafensi fensi
satya
21:26
2706 cc08
Reposted fromsadeyes sadeyes viafensi fensi
21:26
6396 4b9a 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg vianivea nivea
satya
21:24
1036 54a3
Reposted frommartynkowa martynkowa viakatalama katalama
satya
21:23
6278 b339
Reposted fromadriannak adriannak viaGonio Gonio
satya
21:22
Droga Karen,
jeśli to czytasz, to znaczy, że zdobyłem się na odwagę, by to wysłać. To dobrze dla mnie. Nie znasz mnie zbyt dobrze, ale jeśli poznasz lepiej, zrozumiesz, że mam tendencje do ciągłego gadania o tym, jak trudne jest dla mnie pisanie. To jest najtrudniejsza rzecz, jaką pisałem. Nie ma łatwego sposobu, by to powiedzieć, więc po porostu to powiem: Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. Zanim się zorientowałem, chciałem, aby ta rozmowa trwała przez resztę mojego życia. Mam to przeczucie, że ona może być tą jedyną. Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. Trzeba nad tym popracować.
Mówię o tobie, Karen.
To jest ta dobra wiadomość. Zła jest taka, że nie wiem, co robić, by z tobą być. To mnie przeraża. Gdy nie jestem z tobą, to mam przeczucie, że się zagubimy. Ten świat jest wielki, pełen zakrętów i zmian. Ludzie mrugają i wtedy przegapiają tę chwilę, chwilę, która mogła zmienić ich całe życie.
Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałabyś marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachniesz. Pachniesz domem. Robisz świetną kawę. To się liczy, prawda? Zadzwoń do mnie.
Twój Hank Moody
— Californication
Reposted fromNocturia Nocturia viaGonio Gonio
satya
21:21
7575 c9b6
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viakatalama katalama
satya
21:21
1863 bc0a

when you talk with your female friend and your girlfriend is sitting next to you
Reposted frombecurious becurious viablurred-dreams blurred-dreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl